ಮಾಜಿ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ - 1943 ನಕ್ಷೆ
ನಕ್ಷೆ ಮಾಜಿ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ - 1943