ಸಾವೊ ಪಾಲೊ, ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷೆ
ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ವಿಶ್ವದ