ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ 2 - ಹಸಿರು ನಕ್ಷೆ
ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ 2 - ಹಸಿರು